REKRUTACJA 2020/2021

UWAGA AKTUALIZACJA!

Rekrutacja rusza 15 czerwca 2020 roku.ZASADY REKRUTACJI w roku szkolnym 2020/2021

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół średnich na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru i kandydat poddaje się jej warunkom i wynikom.


W postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum koniecznym jest wskazanie przez kandydata oddziału lub oddziałów, którymi w danej szkole jest zainteresowany. Poprzez wskazanie oddziału lub oddziałów kandydat, znając uprzednio wymagania naboru do szkoły, będzie miał wpływ na dostanie się do oddziału, który najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom potwierdzonym m.in. dotychczasowymi osiągnięciami edukacyjnymi.

Jednocześnie, jeżeli kandydat przystępując do postępowania rekrutacyjnego w danej szkole, zdecyduje się na wybór większej liczby oddziałów w danej szkole, we wniosku wskazuje wszystkie oddziały pozostające w jego zainteresowaniu.

Rekrutacja dla absolwentów szkoł podstawowych.

 Uwaga!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców jak i pracowników szkół, wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski można przesyłać do szkoły pierwszego wyboru pocztą elektroniczną jako skan /zdjęcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (koniecznie z dopiskiem w tytule wiadomości: Rekrutacja 2020)

PROPOZYCJE KLAS:

Klasa A / matematyczno-fizyczno-informatyczna

  • rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką,
  • językamiangielskim i drugim językiem do wyboru (niemieckifrancuskiwłoski)

 Klasa B / biologiczno-chemiczno-matematyczna

  • z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką,
  • z językami: angielskim, drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski).

Klasa C / humanistyczna-DWUJĘZYCZNA (z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania)

  • z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie,
  • z językami: angielskim, drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski).

UWAGA!

Kandydaci do oddziału humanistycznego-dwujęzycznego, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz laureataci lub finaliści Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych organizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego są ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (Podczas naboru rejestrują się do części oddziału bez egzaminu oznaczonej jako C1).

Pozostali kandydaci do oddziału dwujęzycznego, są zobowiązani do przystąpienia do SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH. (Podczas naboru rejestrują się do części oddziału z egzaminem oznaczonej jako C2). Rekrutacja do tego oddziału trwa tylko do dnia 22 czerwca.

TERMIN SPRAWDZIANU: 25 czerwca (czwartek) 2020, godzina 9.00
PODANIE DO WIADOMOŚCI WYNIKÓW SPRAWDZIANU: 29 czerwca 2020

 

Klasa D / biologiczno-społeczna

  • z rozszerzonym językiem polskim, biologią i językiem angielskim,
  • z językami: angielskim i drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski).

Klasa E / ekonomiczno-techniczna

  • z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim,
  • z językami: angielskim i drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski).

 

 REGULAMIN REKRUTACJI dla absolwentów szkół podstawowych.

 

 • Przy ustalaniu punktów za oceny umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej bierze się pod uwagę następujące przedmioty (poza językiem polskim i matematyką) w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać:
 1. oddział z rozszerzonymi przedmiotami ścisłymi (matematyka, fizyka, informatyka) – obowiązkowy język obcy i fizyka;
 2. oddział z rozszerzonymi przedmiotami: biologia i chemia – biologia i chemia;
 3. oddział z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi- dwujęzyczny: język polski, historia i WOS – historia i język angielski;
 4. oddział z rozszerzonymi przedmiotami – j.polski, biologia, j. angielski – biologia i obowiązkowy język obcy.
 5. oddział z rozszerzonymi przedmiotami – matematyka, geografia – geografia i obowiązkowy język obcy.

 

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria powyższe mają jednakową wartość.

         W następnej kolejności są pierwszeństwo mają:

 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
 • Kandydaci z wyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych;
 • Kandydaci z wyższym wynikiem z części matematycznej i przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego (oddziały o rozszerzeniach matematyczno- przyrodniczych);
 • Kandydaci z wyższym wynikiem z języka polskiego oraz historii i wiedzyspołeczeństwie z egzaminu gimnazjalnego (oddziały o rozszerzeniach humanistycznych).

 • O kolejności miejsca zajętego przez kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów.
 • Do każdego z oddziałów przyjmuje się 31 uczniów.
 • We wszystkich oddziałach językiem obcym wiodącym jest język angielski. Uczniowie mają możliwość wyboru drugiego nowożytnego języka obcego spośród następujących: niemiecki, francuski, włoski. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest wybranie danego języka obcego przez minimum 14 osób w oddziale. Istnieje możliwość utworzenia 2 grup językowych w oddziale, stąd uczniowie muszą zadeklarować język pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. Grupy językowe tworzone będą z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości języka obcego.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej liceum nastąpi w terminie określonym przez odpowiednie włądze oświatowe.
 • Ilość oddziałów tworzonych corocznie zależna jest od decyzji organu prowadzącego szkołę.
 • Dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informację o wynikach rekrutacji i przyjęć do klasy pierwszej liceum.
 • Protokół z postępowania rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego wraz z pełną dokumentacją przechowywane są w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

UWAGA!
Do puli punktów podczas rekrutacji bierze się te:

 • uzyskane z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (z języka polskiego, matematyki i dwu przedmiotów – w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać),
 • uzyskane za inne osiągnięcia ucznia (uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty tytułu laureata lub finalisty, osiągnięcia w zawodach: wiedzy innych niż w.wym., artystycznych, lub sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym).
 • uzyskane za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się następującą wartość ocen:

Celujący: 18 pkt.

Bardzo dobry: 17 pkt.

Dobry: 14 pkt.

Dostateczny: 8 pkt.

Dopuszczający: 2 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

 

 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 • Przy ustalaniu punktów za oceny umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny przelicza się według klucza:
   • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,             
   • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,   
   • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent
                                                                                                                                            

Uwaga

 • Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas trzecich szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących szkołami artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej poświadczenia.
 • Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów podanychpoprzednich punktach.
 • Absolwentom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punkty.