Pracownia komputerowa

PRACOWNIA KOMPUTEROWA NASZEGO LICEUM
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

Główne cele projektu

 • Praktyczne możliwości realizacji Priorytetu 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ("Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy") w polskim systemie edukacyjnym.
 • Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie (zgodnie z celami wytyczonymi dla priorytetu 2 SPO RZL).
 • Pomoc w rozwoju nowoczesnej struktury teleinformatycznej szkół i placówek oświatowych niezbędnej do:
  • wspierania systematycznego procesu doskonalenia nauczycieli, którzy są częścią kadr nowoczesnej gospodarki,
  • promocji ustawicznego kształcenia się uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej,
  • wspierania realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej różnych przedmiotów,
  • zwiększenia stosowania wizualizacji w procesie dydaktycznym poprzez dostarczenie mobilnego zestawu multimedialnego (komputer przenośny i wideoprojektor),
  • upowszechniania różnych metod kształcenia na odległość,
  • wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
  • wspierania integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawność i fizycznej i intelektualnej.

 

Cele szczegółowe

 • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów,
 • umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania technologii informacyjnej, informatyki i innych przedmiotów,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji oraz promowanie różnych form komunikacji z wykorzystaniem lokalnej i globalnej sieci komputerowej,
 • umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,
 • pomoc w pracy wychowawczej szkoły poprzez wspieranie procesów integracji uczniów,
 • podniesienie jakości edukacji w kontekście możliwości wynikających z członkostwa w UE,
 • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
 • promowanie w społeczności szkolnej różnych form kształcenia ustawicznego,
 • wyjście naprzeciw potrzebom kształcenia specjalistów z dziedzin informatycznych dyktowanym przez rynek pracy,
 • usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.

 

Charakterystyka wyposażenia pracowni komputerowej

Lp.

 Opis

Ilość sztuk

1.

Stanowiska komputerowe dla uczniów (jednostka centralna z monitorem)
wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy)

19

2.

Serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym

1

3.

Drukarka sieciowa

2

4.

Skaner

2

5.

Wideoprojektor

1

6.

Komputer przenośny

1

7.

Urządzenia sieciowe i budowa sieci

1

8.

Oprogramowanie edukacyjne

1 kpl.

 • Cztery stanowiska komputerowe dla uczniów wraz z jedną drukarką sieciową i jednym skanerem stanowią wyposażenie multimedialnego centrum informacji (MCI). MCI winno być zlokalizowane w pomieszczeniu z osobnym wejściem tak, aby uczniowie mogli korzystać z komputerów niezależnie od systemu klasowo - lekcyjnego (nie może to być wejście przez inną salę lekcyjną np. pracownię informatyczną).
 • Komputer przenośny i wideoprojektor stanowi mobilny zestaw multimedialny (MZM).
 • Sieć lokalna

 

Dodatkowo nasza szkoła wskazała dwa pomieszczenia, w których należy zamontować gniazda przyłączeniowe do sieci, tj.:

 • salę lekcyjną do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sieci Internet i mobilnego zestawu multimedialnego,
 • miejsce umożliwiające przygotowanie się nauczycieli do lekcji z wykorzystaniem mobilnego zestawu multimedialnego (może to być pokój nauczycielski).

Spełnione zostały odległości pomiędzy:

 • urządzeniami aktywnymi sieci mającymi znaleźć się w pomieszczeniu pracowni komputerowej, a wskazanym przez szkołę pomieszczeniem multimedialnego centrum informacji (MCI),
 • urządzeniami aktywnymi sieci mającymi znaleźć się w pomieszczeniu pracowni komputerowej, a wskazaną przez szkołę salą lekcyjną do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sieci Internet i mobilnego zestawu multimedialnego,
 • urządzeniami aktywnymi sieci mającymi znaleźć się w pomieszczeniu pracowni komputerowej, a wskazanym przez szkołę miejscem umożliwiającym przygotowanie się nauczycieli do lekcji z wykorzystaniem mobilnego zestawu multimedialnego

Przy rozmieszczeniu gniazd sieciowych w naszej sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sieci Internet i mobilnego zestawu multimedialnego oraz miejsca umożliwiającego przygotowanie się nauczycieli do lekcji z wykorzystaniem mobilnego zestawu multimedialnego szkoła winna wziąć pod uwagę usytuowanie gniazd sieci elektrycznej.