REKRUTACJA 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI w roku szkolnym 2023/2024

 

Nabór do klas pierwszych III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2023/2024 zostanie przeprowadzony tylko w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadpodstawowych w Bielsku-Białej (i dowolnej ilości niepublicznych). Kandydaci do LO logują się i wypełniają wnioski naborowe w systemie elektronicznym dostępnym pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

 

 

Propozycje oddziałów na rok szkolny 2023/2024

 • 1A TECHNICZNY; z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką,
 • 1B PRZYRODNICZY; z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką,
 • 1C PRAWNICZY; z rozszerzoną  historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim,
 • 1D HUMANISTYCZNY/dwujęzyczny; z rozszerzonym językiem polskim, historią i I DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM
  do wyboru (w oddziale tym dwujęzyczność dotyczy co najmniej dwóch przedmiotów z puli: historia, wos, podstawy przedsiębiorczości, fizyka, chemia, biologia, matematyka),
 • 1E EKONOMICZNY; z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim,
 • 1F MATEMATYCZNY; z rozszerzoną matematyką, informatyką i językiem angielskim.

 
 

Uwagi:

Przy ustalaniu punktów za oceny umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej bierze się pod uwagę następujące przedmioty (poza językiem polskim i matematyką) w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać:

 • oddział A z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka, informatyka - obowiązkowy język obcy i fizyka;
 • oddział B z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia i matematyka - biologia i chemia;
 • oddział C z rozszerzonymi przedmiotami prawniczymi: historia, WOS i j. angielski - historia i język angielski;
 • oddział D z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi/dwujęzyczny - historia i język angielski;
 • oddział E z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia i język angielski - geografia i język angielski;
 • oddział F z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, język angielski, informatyka -  język angielski i informatyka;

 

WAŻNE dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego -D-

W systemie rekrutacyjnym oddział D będzie złożony z dwóch części: 1D_1 oraz 1D_2. Kandydaci do oddziału humanistycznego-dwujęzycznego, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz laureataci lub finaliści Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych organizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego są ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (Podczas naboru będą rejestrowali się do części oddziału bez egzaminu oznaczonej jako 1D_1).

Pozostali kandydaci do oddziału dwujęzycznego, są zobowiązani do przystąpienia do SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH. (Podczas naboru rejestrują się do części oddziału z egzaminem oznaczonej jako 1D_2). Rekrutacja do oddziału 1D_2 kończy się 29 maja!

 

UWAGA!

Sprawdzian kompetencji zostanie przeprowadzony w dniu 31 maja 2023, o godzinie 9.00. Wyniki sprawdzianu zostaną podane 2 czerwca 2023.

 

 

Rekrutacja dla absolwentów szkoł podstawowych.

 

TERMINY

 

Termin rozpoczęcia

Czynności

Termin zakończenia

 od 15 maja

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do Liceum wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

do 19 czerwca
do godz. 15:00

 od 23 czerwca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

do 10 lipca
do godz. 15:00

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10 lipca

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 17 lipca

 18 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 lipca

 od 18 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum oraz o kwestionariusz osobowy i inne dokumenty wspomniane w zakładce DOKUMENTY

do 25 lipca
do godz. 15:00

 26 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca
do godz. 14:00

 

Poinformowanie przez dyrektora Liceum Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

26 lipca

 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

27 lipca

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 31 lipca

 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

ZASADY rekrutacji i punktowanie osiągnięć

POBIERZ: zasady

POBIERZ: punktacja